Sekretesspolicy

Upplaga:1.0.
Antagen:18.05.2018.
Gäller från och med:25.05.2018.

SEKRETESSPOLICY AV VIACONTO SWEDEN AB

Denna sekretesspolicy fastställer grundläggande principer för personlig databehandling av ViaConto Sweden AB registreringsnummer 556819-6041.

Respektive Policy gäller om en kund använder, har använt eller har för avsikt att använda finansiella tjänster som tillhandahålls av ViaConto Sweden AB, inklusive relationen med kunden fastställts innan denna policy träder i kraft.


1 INOM RAMEN FÖR AV DENNA POLICY ANVÄNDS FÖLJANDE DEFINITIONER:

1.1. Kund - En privatperson som använder, har använt eller har för avsikt att använda finansiella tjänster som tillhandahålls av ViaConto Sweden AB.

1.2. Personuppgifter - innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar Kund.

1.3. Bearbetning - All verksamhet som utförs med Personuppgifter (inkl samling, registrering, lagring, ändring, beviljande av åtkomst, granskning, överföring etc.).

1.4. ViaConto Sweden AB - innebär en juridisk enhet som ägs av JSC "VIA SMS Group" med säte i Lettland, Riga 13 janvara gata 3, och som fungerar som en personuppgiftsansvarig.

1.5. VIA SMS Group ett aktiebolag inrättat i Lettland och alla dess dotterbolag.


2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. Denna policy beskriver allmänna principer hur ViaConto Sweden AB behandlar personuppgifter. Specifika detaljer om behandling av personuppgifter kan också ingå i avtal som ingåtts eller ingås mellan kunden och ViaConto Sweden AB och återspeglas på webbplatsen https://www.viakredit.se;

2.2. ViaConto Sweden AB garanterar, inom ramen för tillämplig lag, sekretess för personuppgifter och har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från otillåten åtkomst, olaglig behandling eller avslöjande, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

2.3. ViaConto Sweden AB kan använda auktoriserade processorer för personuppgifter. I sådana fall tar ViaConto Sweden AB nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana dataprocessorer behandlar personuppgifter enligt instruktionerna från ViaConto Sweden AB och i enlighet med gällande lagstiftning och kräver lämpliga säkerhetsåtgärder.


3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Personuppgifter kan hämtas från kunden, från kundens användning av finansiella tjänster och från externa källor, såsom offentliga och privata register eller andra tredje parter.

3.2. Personuppgifters datakategorier som ViaConto Sweden AB i första hand, men inte enbart, samlar in och bearbetar är följande:

3.2.1 Identifieringsdata, t.ex. namn och personlig identifieringskod;

3.2.2. Kontaktinformation såsom telefonnummer, e-postadress eller ansökan om särskilda produkter bostadsadressen;

3.2.3. Professionella uppgifter, t.ex. utbildning eller yrkeskarriär;

3.2.4. Finansiella uppgifter såsom intäkter och skulder;

3.2.5. Beroende på ViaConto Sweden AB-produkten har kunden valt data som gör det möjligt för ViaConto Sweden AB att genomföra sin kännedom-åtgärder avseende penningtvätt och förebyggande av terrorismfinansiering och säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive affärsrelaterade syften och om Kunden är en politisk person;

3.2.6. Beroende på ViaConto Sweden AB-produkten har kunden valt uppgifter om kundens skattemässiga uppehållstillstånd, t.ex. uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer, medborgarskap;

3.2.7. Kommunikationsdata - samlad när kunden kommunicerar med ViaConto Sweden AB via telefon, visuell och/eller ljudinspelning, e-post, meddelanden och andra kommunikationsskäl som sociala medier, data relaterad till kundens besök på www.viaconto.se eller kommunicera via andra ViaConto Sweden AB-kanaler (t.ex. chatt).


4. SYFTE OCH GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ViaConto Sweden AB behandlar personuppgifter huvudsakligen för att:

4.1. Hantera kundrelationer i allmänhet och ge tillgång till ViaConto Sweden AB erbjudna finansiella tjänster.

4.2. Utföra kreditvärdighetsbedömning och andra riskbedömningar. Att utföra kundens kreditvärdighet enligt lagstiftnings- och tillsynsinstitutionens ledlinjer för att avgöra om konsumenten kommer att kunna betala tillbaka det sökta lånet.

4.3. För att skydda kundens och/eller ViaConto Sweden ABs intressen och undersöka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av ViaConto Sweden AB och för att tillhandahålla bevis för en kommersiell transaktion eller annan affärskommunikation (inspelade samtal) baserat på avtalets genomförande eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal eller överensstämmelse med laglig skyldighet eller samtycke från Kunden eller ViaConto Sweden AB legitima intressen för att förebygga, begränsa och undersöka felaktig användning eller otillbörlig användning eller störning av ViaConto Sweden AB finansiella tjänster eller kvalitetssäkring av tjänster.

4.4. Tillhandahålla ytterligare tjänster, utföra kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik. Erbjuda kunden ViaConto Sweden ABs tjänster eller noga utvalda samarbetspartners, inklusive personliga erbjudanden, baserat på samtycke från kunden.

4.5. Utföra kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik; organisera lotterier och kampanjer för kund baserat på ViaConto Sweden AB legitimt intresse att förbättra ViaConto Sweden AB tjänster, förbättra kundens användarupplevelse av tjänster och att utveckla nya produkter och tjänster;

4.6. Beroende på produkt som ViaConto Sweden AB erbjuder att följa lagliga skyldigheter och verifiering av identitet. Att följa gällande lag, till exempel i samband med genomförandet av principerna för ansvarsfull utlåning, förebygga, upptäcka, utreda och rapportera potentiell penningtvätt, finansiering av terrorism, om kunden är föremål för ekonomiska sanktioner.

4.7. Förhindra missbruk av finansiella tjänster och säkerställa lämpliga tjänster. För att tillåta och kontrollera tillgång till och funktion för digitala kanaler, förhindra obehörig åtkomst och missbruk av dessa och för att säkerställa säkerheten för information baserad på: utförande av ett avtal eller vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås. Förbättra tekniska system, IT-infrastruktur, anpassa visning av tjänsten till enheten och utveckla ViaConto Sweden AB-tjänster, t.ex. genom att testa och förbättra tekniska system och IT-infrastruktur.

4.8. För att behandla inkommande och utgående betalningar.


5. PROFILERING, PERSONLIGA ERBJUDANDE OCH AUTOMATISK BESLUT

Profilering avser automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa kunders personliga egenskaper. Profilering används för direkt marknadsföring.

5.1. Automatiserad beslutsfattande används i kreditvärdighetsbedömningar, för riskhanteringen och för transaktionsövervakning för att bekämpa bedrägerier och bygger på ViaConto Sweden AB legitimt intresse, att fullgöra en rättslig förpliktelse, utförande av en överenskommelse eller samtycke från kunden.

5.2. ViaConto Sweden AB får behandla personuppgifter för att förbättra användarupplevelsen av digitala tjänster. Om inte direkt marknadsföring har begränsats av kunden, kan ViaConto Sweden AB behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla allmänna och personliga erbjudanden om ViaConto Sweden AB tjänster.

5.3. ViaConto Sweden AB säkerställer alltid att kunderna kan göra sina val och använda ett bekvämt verktyg för att hantera sina sekretessinställningar.

5.4. ViaConto Sweden AB kan också samla statistiska uppgifter om kunden, såsom typiskt beteende och livsstilsmönster baserat på demografiska hushållsuppgifter. Statistiska uppgifter för att skapa segment profiler kan samlas in från externa källor och kan kombineras med ViaConto Sweden AB interna data.


6. INNEHAVARE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter delas med andra mottagare, till exempel:

6.1. Myndigheter (t.ex. brottsbekämpande myndigheter, skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter);

6.2. ViaConto Sweden AB filialer/ dotterbolag i VIA SMS Group;

6.3. Kredit- och finansinstitutioner för att hantera inkommande och utgående betalningar;

6.4. Revisorer, juridiska och finansiella konsulter, eller någon annan processor som är auktoriserad av ViaConto Sweden AB;

6.5. Tredje parters upprätthållande av register (såsom kreditbyråer, befolkningsregister, handelsregistret eller andra register som innehar personuppgifter)

6.6. Inkasserare vid tilldelning av fordringar;

6.7. Domstolar, tvistlösningsorgan och konkursadministratörer;

6.8. Övriga personer relaterade till tillhandahållande av tjänster av ViaConto Sweden AB, såsom leverantörer av posttjänster eller analitiska tjänster.


7. GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR BEHANDLING

7.1. Som allmän regel för behandling av personuppgifter inom EU/EES-området (EU/EES).


8. ÅTGÄRDSTID

8.1. Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt.

8.2. Uppehållsperioden kan vara baserad på avtal med Kunden, ViaConto Sweden ABs berättigade intresse eller gällande lag (såsom lagar som rör konsumentlån, bokföring, penningtvätt, civilrätt osv.).


9. KUNDENS RÄTTIGHETER SOM DATA SUBJEKTEN

9.1. En kund (data subjekt) har rättigheter avseende hans/hennes data Behandling som klassificeras som personuppgifter enligt gällande lag. Sådana rättigheter är i allmänhet följande:

9.1.1. Kräva att hans/hennes personuppgifter korrigeras om de är otillräckliga, ofullständigta eller felaktigta.

9.1.2. Föremål för behandling av hans/hennes personuppgifter, om användningen av personuppgifter baseras på legitima intressen, inklusive profilering för direktmarknadsändamål (till exempel mottagande av marknadserbjudanden eller deltagande i undersökningar).

9.1.3. Kräva radering av hans/hennes personuppgifter, till exempel som behandlas baserat på samtycket, om han/hon har återkallat samtycket. Sådan rätt gäller inte om personuppgifter uppmanas att raderas bearbetas också på andra rättsliga grunder, såsom avtal eller skyldigheter enligt tillämplig lag.

9.1.4. Begränsa behandlingen av hans/hennes personuppgifter enligt gällande lag, t.ex. under den tidpunkt då ViaConto Sweden AB bedömer om Kunden har rätt att få sina uppgifter raderade.

9.1.5. Ta emot information om hans/hennes personuppgifter behandlas av ViaConto Sweden AB och om så är fallet för att komma åt det.

9.1.6. Ta emot hans/hennes personuppgifter som tillhandahålls av honom/henne själv och var genomförbara överföra sådana data till en annan tjänsteleverantör (data portabilitet).

9.1.7. Upphäva hans/hennes samtycke till att behandla hans/hennes personuppgifter.

9.1.8. Att inte bli föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsverkningar eller på liknande sätt påverkar kunden. Denna rätt gäller inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller ingå avtal med kunden om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande lag eller om kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.

9.1.9. Lämna in klagomål om användningen av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten på https://www.datainspektionen.se/ om han/hon anser att behandlingen av hans/hennes personuppgifter kränker hans/hennes rättigheter och intressen enligt gällande lag.


10. KONTAKTUPPGIFTER

10.1. Kunder kan kontakta ViaConto Sweden AB vid eventuella förfrågningar, återkallande av samtycke, förfrågningar om utövande av personuppgifter och klagomål angående användningen av personuppgifter.

10.2. ViaConto Sweden AB kontaktuppgifter finns på ViaConto Sweden ABs hemsida https://www.viakredit.se

10.3. ViaConto Sweden AB har rätt att ensidigt ändra policyn i enlighet med gällande lag genom att underrätta kunden om eventuella ändringar via ViaConto Sweden ABs webbplats senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00