Avtal

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation
Fullständiga villkor för Autogiro

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTOKREDIT
ViaConto Sweden AB, org nr. 556819-6041

1. Allmänt.
Med Kreditgivare avses ViaConto Sweden AB som äger varumärket ViaKredit (vidare benämnt ViaKredit), org.nr 556819-6041. Med Kredittagare avses den person som ansökt om och beviljats Kontokredit.

Med Kontokredit (vidare benämnt Kredit) avses en rätt för Kredittagaren att disponera över beviljat kreditutrymme.

ViaConto Sweden AB är ett konsumentkreditinstitut som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditverksamhet. Tillsynsmyndighet för ViaKredits verksamhet är Konsumentverket. ViaKredit tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor, samt Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ansöka om Kredit, intygar Kredittagaren att denne har läst och godkänt de Allmänna villkoren, samt att en kreditupplysning avseende Kredittagaren får inhämtas. Kredittagaren intygar att den information som Kredittagaren lämnar till Kreditgivaren är riktig och fullständig. Genom att Kredittagaren godkänner ViaKredits Allmänna villkor och ViaKredit godkänner Kredittagarens ansökan ingås ett kreditavtal. Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av ett utkast till kreditavtal. Detta gäller dock inte om ViaKredit inte har för avsikt att ingå ett kreditavtal med Kredittagaren.

2. Kreditansökan och kreditprövning
Kredittagaren ansöker om Kredit genom webbplatsen www.viakredit.se. För att kunna ansöka om Kredit måste Kredittagaren uppfylla följande grundvillkor:
  • Att vara 20-65 år
  • Vara folkbokförd i Sverige med en fast adress sedan minst 2 år
  • Ha en deklarerad årsinkomst på minst 120 000 kr
  • Ej ha skyddad identitet
  • Inneha ett eget privatkonto i svensk bank
  • Inneha ett på Kredittagaren registrerat mobiltelefonnummer
  • Inga betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna
Utöver detta får kredittagaren inte ha någon skuld, några pågående ärenden hos kronofogdemyndigheten eller tidigare misskötta betalningar hos ViaKredit, ViaConto eller andra kreditgivare.

Kreditansökan behandlas under kundtjänstens öppettider, som redovisas på ViaKredits webbplats www.viakredit.se. ViaKredit har rätt att begära in kompletterande information eller underlag som styrker kredittagarens återbetalningsförmåga. Kredittagaren är införstådd med att ViaKredit har rätt att kontrollera av Kredittagaren lämnade uppgifter, varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. ViaKredit har rätt att bevilja ett mindre kreditbelopp än det som Kredittagaren ansökt om.

Om kreditansökan avslås med anledning av vad som framkommit vid sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag, lämnar ViaKredit uppgifter om detta till Kredittagaren.

3. Kreditgräns och avtalstid
Beviljad Kredit är en så kallad löpande kontokredit, vilket innebär att Kredittagaren har rätt att tills vidare utnyttja ett visst kreditutrymme som Kredittagaren ansökt om och som fastställts av Kreditgivaren efter sedvanlig kreditprövning. Krediten är fastställd till ett visst belopp mellan 5000 kr och 20 000 kr och framgår av avtalet samt av kontoutdragen.

Inom ramen för befintligt kreditavtal kan Kredittagaren ansöka om en höjning av kreditgräns, varpå ny kreditprövning sker.

Beviljad kredit gäller från och med den dag Krediten beviljas och löper till och med den 31 december det år då Krediten beviljades (Kredittid). ViaKredit kan härefter medge förnyad Kredittid med ett (1) kalenderår i taget, varpå ny kreditprövning kan komma att ske. Kontohavaren aviseras inte om förnyad kredittid.
3.1 ViaKredit har rätt att inte förnya krediten om:
3.1.1 Kredittagaren inte har använt Krediten de senaste 12 månaderna innan krediten löper ut,
3.1.2 Kreditprövning inte kan genomföras,
3.1.3 Kredittagarens personliga förhållanden har förändrats på så sätt att förnyad Kredittid inte kan beviljas.

För de fall att ViaKredit inte medger förnyad Kredittid aviseras Kredittagaren minst trettio (30) dagar före utgången av Kredittiden. Krediten ska inte heller förnyas om Krediten sägs upp i enlighet med vad som anges i punkt 8.

I de fall Kredittagarens personliga förhållanden förändras, till exempel genom att Kredittagaren försätts i konkurs, förvaltare förordnas eller Kredittagaren avlider, upphör rätten att använda Krediten med omedelbar verkan. Om kreditavtalet har upphört att gälla i enlighet med denna punkt ska innevarande Kredittid fortsätta löpa till kalenderårets slut och Kontohavaren eller dess ställföreträdare ska alltjämt betala lägst det belopp som framgår av kontoutdraget från ViaKredit. Senast vid kredittidens utgång ska dock den då utestående skulden, inklusive räntor och avgifter, vara betald i dess helhet.

4. Utbetalning och återkommande uttag inom beviljad kreditgräns
Beviljad kredit utbetalas till Kredittagarens personliga bankkonto i svensk bank som Kredittagaren angivit vid registrering på www.viakredit.se. ViaKredit har rätt att begära in tilläggsuppgifter eller vidta andra åtgärder för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren. Kreditbeloppet sätts in på Kredittagarens konto senast påföljande bankdag efter det att kreditansökan har godkänts av ViaKredit, om inte särskilda skäl föreligger.

Minsta utbetalning, tillika lägsta kreditgräns som Kreditgivaren beviljar och utbetalar vid ansökningstillfället, är 5000 kronor. Har Krediten amorterats med minst 30% av kapitalbeloppet kan Kredittagaren begära nya uttag inom befintlig kreditgräns med minsta beloppet om 500 kr. Kredittagaren begär uttag genom sin kundprofil på viakredit.se

Första utbetalning som motsvarar det sökta och beviljade kreditbeloppet, utbetalas i sin helhet till Kredittagarens bankkonto i samband med Kreditansökan.

5. Ränta och eventuella avgifter.
För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga räntor och eventuella avgifter i enlighet med vid var tid gällande prislista. Räntor och eventuella avgifter för krediten redovisas på webbplatsen, vid ansökningstillfället, i kreditavtalet, samt på fakturan. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att närhelst ändra räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Kreditgivaren som skäligen inte kunde förutses när kreditavtalet ingicks.

Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utestående kreditsaldo och kapitaliseras månadsvis för det fall att aktuellt räntebelopp inte kommit Kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen och beräknas på daglig basis baserat på ett år med 365 dagar, vid skottår dock 366 dagar.

Krediten har inga uppläggnings-, års- eller ansökningsavgifter.

6. Återbetalning av kontokredit
Krediten återbetalas månadsvis via autogiro med ett minsta återbetalningsbelopp om 12% av utstående kredit vid faktureringstillfället, dock lägst 500 kronor, om inte annat särskilt överenskommits. Kredittagaren lämnar till Kreditgivaren ett autogiromedgivande i samband med kreditansökan. ViaKredit genom arvato Finance debiterar Kredittagarens konto med minsta återbetalningsbelopp den 27:e varje kalendermånad. Kredittagaren ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen. Har autogirot inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av minsta återbetalningsbelopp.

Kredittagare har rätt att utan extra kostnad återbetala kreditbeloppet i sin helhet eller delbetala krediten med valfria belopp som överstiger minsta återbetalningsbeloppet.

Kreditgivaren skickar aviseringar elektroniskt till Kredittagarens vid registreringen angivna e-postadress ca 14 dagar innan respektive förfallodag. Ej mottagen faktura befriar inte Kredittagaren från skyldigheten att återbetala krediten/minsta återbetalningsbeloppet på förfallodagen. Kreditgivaren har överlåtit hela fordran avseende kontokrediten till arvato Finance AB, org. nr. 556495-1704. Betalning kan således med befriande verkan endast ske till arvato Finance via Bankgiro 5120-2810, om inte annat meddelats.

Avbetalningsplan erbjuds inte för denna typ av kredit.

7. Kreditgivarens rätt att avbryta utnyttjandet av krediten
Kreditgivaren får med omedelbar verkan avbryta Kredittagares rätt att utnyttja krediten och neka uttag av nya belopp, om någon av följande omständigheter föreligger:
  • Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet eller i övrigt mot Kreditgivaren;
  • det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Kreditgivaren.

8. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid
Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:
8.1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran.
8.2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
8.3. Kredittagare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
8.4. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandra sig att betala sin kredit eller det kan antas att kredittagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att kredittagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Kreditgivaren.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid i enlighet med punkterna 8.1-8.3 gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 8.1-8.3, är Kredittagare ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader.

9. Dröjsmål med betalning.
Vid försenad betalning debiteras Kredittagaren påminnelseavgift om 60 kr för skriftlig påminnelse, förseningsavgift enligt vid var tid gällande prislista, f.n. 80 kr, samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inklusive vid var tid upplupna avgifter till dess full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad, d.v.s. 30% per år och debiteras oavsett om kontokrediten sagts upp eller inte. Vid uppsägning av kredit enligt punkt 8 utgår ränta enligt Avtalets allmänna villkor på det belopp som vid uppsägningstidpunkten inte förfallit till betalning.

Om grund därtill föreligger har Kreditgivaren eller den som träder i dess ställe rätt att debitera ersättning för inkassokostnader, avgifter till Kronofogdemyndigheten, domstolar samt ersättning för nedlagt arbete enligt vid var tid gällande lagstiftning.

10. Ångerrätt och förtidsinlösen.
Enligt Konsumentkreditlagen har Kredittagaren ångerrätt avseende ingånget kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då kreditavtalet ingicks. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt eller förtidsinlösa krediten skall detta meddelas ViaKredit skriftligen eller via telefon. Kredittagaren skall därefter snarast och senast inom 30 dagar återbetala hela kreditbeloppet inklusive upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Kredittagaren har rätt att återbetala skulden före den avtalade förfallotiden. Vid förtida återbetalning utgår upplupen ränta framtill återbetalningsdagen.

11. Avräkning
Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

12. Ändringar av villkor och uppsägning av avtal
ViaKredit har rätt att ändra de allmänna villkoren för kontokrediten under avtalstiden. Vid ändring av villkoren ska kredittagaren meddelas i god tid. Ändringen gäller från det datum ViaKredit anger i meddelandet, dock tidigast fem (5) veckor efter att meddelandet har skickats. Om kredittagaren inte accepterar ändringen av villkoren har kredittagaren rätt att säga upp kontoavtalet och betala utestående skuld.

Förutom de i punkt 7 och 8 uppräknade villkoren har ViaKredit rätt att ensidigt säga upp avtalet med Kredittagaren om ViaKredit av företagsekonomiska skäl beslutar att upphöra att erbjuda kontokredit som tjänst. Vid sådan uppsägning har Kredittagaren rätt att återbetala Krediten enligt gällande villkor.

13. Meddelande
Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta ViaKredit om ändringar i Kredittagarens personuppgifter, adress, mobilnummer eller kontonummer om ändringen sker under kredittiden. Ändringarna skall registreras i Kredittagarens personliga profil på www.viakredit.se eller meddelas kundtjänst. Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Meddelande som ViaKredit sänder med brev till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kredittagaren har meddelat ViaKredit. Meddelanden som sänds elektroniskt genom SMS eller e-post skall anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet, om meddelandet sänts till det mobilnummer och/eller den e-post som Kredittagaren har uppgivit till ViaKredit.

Information om Kredittagarens kreditengagemang, årsbesked, samt löpande fakturor lämnas elektroniskt och finns att tillgå i kundprofilen på ViaKredit.se.

14. Behandling av Personuppgifter
ViaKredit behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). ViaKredit är ansvarig för behandling av lämnade personuppgifter och behandlar Kredittagarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter bl. a. om god kreditgivningssed, genomföra kund- och marknadsanalyser, samt för affärs-och metodutveckling, riskhantering och för att informera om ViaKredits aktuella erbjudanden. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till Kreditgivarens samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av kreditavtalet. Kreditgivaren kan komma att komplettera av Kredittagaren lämnade personuppgifter genom att inhämta uppgifter från tredjeparts register i syfte att bl. a. förhindra bedrägerier, penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Personuppgifterna bevaras och kan komma att användas för något av ovan angivna ändamål även efter det att det aktuella kreditavtalet löpt ut. ViaKredit äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kredittagaren. Kredittagaren har rätt att få information från ViaKredit om vilka personuppgifter som behandlas av ViaKredit. Kredittagaren kan hos ViaKredit begära rättelse av missvisande eller felaktig uppgift. Kredittagaren kan skriftligen anmäla att denne motsätter sig en behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Då fordran överlåtits till arvato Finance AB (org.nr 556495-1704) behandlas personuppgifter även av arvato Finance AB. arvato Finance AB (box 1143, 432 15 Varberg) behandlar Kredittagarens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Uppgifter insamlas och behandlas i syfte att identifiera beställaren, infordra betalning, genomföra kreditkontroll samt för statistiska syften. Kontakta arvato Finance AB om du har frågor om deras behandling av personuppgifter. Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker Kredittagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

I syfte att underlätta kreditansökan samt för att uppfylla konsumentkreditlagen kommer personuppgifter om Kredittagare att inhämtas från ViaConto i det fall Kredittagaren är eller har varit kund hos ViaConto. På motsvarande sätt kommer ViaConto inhämta personuppgifter från ViaKredit.

15. Bedrägerier
Alla försök till bedrägerier Polisanmäls. Nödvändig information om kredittagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

16. Force majeure
Ansvar kan inte göras gällande mot ViaKredit på grund av skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om ViaKredit själv är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av ViaKredit om normal aktsamhet iakttagits. ViaKredit ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för ViaKredit att vidta åtgärd på grund av ovanstående omständigheter får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört.

17. Klagomål och tvister
Synpunkter och klagomål samt reklamationer riktade till ViaKredit kan göras på följande sätt:
Via telefon: 0757575023

Via e-post: klagomal@viaconto.se

Per post: ViaConto Sweden AB, Klagomålsansvarig, Holländargatan 27 113 59, Stockholm

Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00. Vid tvist mellan kreditgivare och kredittagare där överenskommelse ej kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i svensk domstol. Låntagaren kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenternas.se, eller vända sig till Konsumentverket www.konsumentverket.se.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00